مقطع دکتری
رشته و گرایش: معماری
محل اخذ مدرک: دانشگاه تهران
سال اخذ مدرک: 1399
مقطع کارشناسی ارشد
رشته و گرایش: معماری
محل اخذ مدرک: دانشگاه یزد
سال اخذ مدرک: 1387
سایر اطلاعات: معدل 18.22
مقطع کارشناسی
رشته و گرایش: معماری
محل اخذ مدرک: دانشگاه یزد
سال اخذ مدرک: 1384