دریافت جایزه ویژه از موزه معماری برلین برای مسابقه شکل جدید زندگی