“تدوین اصول و ضوابط طراحي فضاي بازمدارس ابتدایی شهر کرمان”، سازمان نوسازی مدارس استان کرمان
داور طرح های پژوهشی  در اداره نوسازی مدارس استان کرمان