1400-1388   دانشکده هنر و معماری صبا ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1400-1390  مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان