دبیر شورای آموزشی  کانون کاردانهای فنی ساختمان استان کرمان
مشاور معماری شهرداری کرمان در زمینه برگزاری مسابقات زیرمجموعه شهر دوستدار کودک